Karta NFZ. Pracuje w Anglii – mieszkam w Polsce

Karta NFZ. Pracuje w Anglii – mieszkam w Polsce

Europejska karta ubezpieczenia jest ważna we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pozwala ona na korzystanie z opieki zdrowotnej na identycznych zasadach jak ubezpieczenie w Polsce.  Na wszelki wypadek proszę upewnić się że w szpitalu, w którym mamy zamiar odbyć leczenie akceptują taką sytuację. Może zdarzyć się pewna dezorientacja i decyzja odmowna naszego przyjęcia w obawie przed możliwością […]

Zwolnienie z nabycia wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych w przypadku przemieszczenia na własny użytek

Zwolnienie z nabycia wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych w przypadku przemieszczenia na własny użytek

Zwolnienie podatkowe ma zastosowanie jedynie, gdy wyroby są przemieszczane na własny użytek. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, gdy przemieszczenie będzie przeznaczone do celów handlowych. Organy podatkowe ustalają przeznaczenie towarów wewnątrzwspólnotowych na podstawie : a) statusu handlowego osoby fizycznej nabywającej wewnątrzwspólnotowe wyroby akcyzowe, b) ilości wyrobów akcyzowych, c) miejsca, gdzie wyroby akcyzowe są umieszczane. Nabyciem handlowym […]

Czy aukcja charytatywna zorganizowana zgodnie z art. 70 k.c. podlega ustawie o grach hazardowych?

Czy aukcja charytatywna zorganizowana zgodnie z art. 70 k.c. podlega ustawie o grach hazardowych?

Aukcje charytatywne nie podlegają przepisom ustawy o grach hazardowych. Ustawa znajduje zastosowanie, gdy występuje element losowości. W przypadku o aukcji elementy losowości nie mają zastosowania. Aukcję wygrywa uczestnik aukcji, który przelicytuje wszystkich pozostałych uczestników aukcji. Aukcja zawierana jest ponadto w trybie umowy cywilnoprawnej. Umowa ta zostaje zawarta pomiędzy osobą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę kupna a […]

Zgłoszenie loterii fantowej

Zgłoszenie loterii fantowej

Art. 2 ust 1 pkt u.g.h. definiuje loterię fantową. Mając na uwadze wymieniony artykuł wnioskujemy iż, podstawową kwestią, która definiuje loterię fantową jest uczestnictwo w niej poprzez nabycie losu, a organizator oferuje tylko nagrody rzeczowe. Oznacza to, że warunkiem wzięcia udziału w loterii fantowej jest kupno losu. Informacją konieczną dla samego organizatora jest konieczność przestrzegania […]

Jak opodatkować energię potrzebną na rozpoczęcie działania turbiny wiatrowej?

Jak opodatkować energię potrzebną na rozpoczęcie działania turbiny wiatrowej?

Na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2 u.p.a. podatnik nie będzie opodatkowany energią elektryczną do celów rozpoczęcia działania turbiny wiatrowej. Podatnik w świetle art. 2 ust. 1 pkt 19 u.p.a. nie jest uznany za nabywcę końcowego. Nabywa on co prawda energię elektryczną, ale z kolei ma koncesję na jej wytwarzanie oraz sprzedaż. Stąd nie […]

Opłata akcyzy od wytwarzanej energii elektrycznej pobranej na potrzeby domu mieszkalnego

Opłata akcyzy od wytwarzanej energii elektrycznej pobranej na potrzeby domu mieszkalnego

W świetle przepisu art. 9 ust.1 pkt 3 podmiot mający koncesję na wytwarzanie energii jest objęty przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem zużycia energii elektrycznej. W świetle definicji podatnika podatku akcyzowego art. ust. 1 u.p.a. podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu […]

Definicja finalnego nabywcy oraz pośredniczącego podmiotu gazowego

Definicja finalnego nabywcy oraz pośredniczącego podmiotu gazowego

W tym zagadnieniu przytoczę art. 2 ust. pkt 19 a lit. a oraz pkt 23d u.p.a. Z powyższych przepisów wynika że: finalny nabywca gazowy to „podmiot, który nabywa na terytorium kraju wyroby gazowe niebędący podmiotem gazowym”. Pośredniczący podmiot gazowy to „podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem […]

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego.

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego.

Konieczne do celów rejestracji jest złożenie w zakresie podatku akcyzowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą obejmujące czynności podlegające opodatkowaniu akcyzę lub obejmujące czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych. Zapraszam do pamiętnika o nazwie doradca podatkowy Wrocław, tam rozwinięte zostały wszystkie szczegóły podatkowe.     Doradca podatkowy Wrocław

Gwarancja na sprawiedliwe rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy

Gwarancja na sprawiedliwe rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy

Na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych wydaje się, iż jedyną gwarancją sprawiedliwego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy jest zmiana prowadzącego postępowanie, który brał udział poprzednio w orzekaniu sprawy.  Niewskazane jest, aby w procesie rozstrzygania i rozpoznania sprawy brał udział pracownik, który w sposób merytoryczny był zaangażowany w poprzedniej fazie postępowania. W sposób naturalny rodzi się obawa, iż […]