Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium państwa w procesie dostawy towarów, w stronę obszaru państwa członkowskiego innego niż obszar naszego państwa. Musi więc zaistnieć w procesie dokonania dostawy lub czynności z nią jednolitych. Z przestrzeni Polski na przestrzeń terytorialną innego państwa. Jakie warunki musi spełnić dostawca? Warunki jaki musi spełnić dostawca to przede wszystkim być […]

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Jest to zjawisko związane z eliminacją granic celnych i powstaniem wspólnego rynku dla wybranych państw europejskich. We wspólnym rynku obowiązuje zasada kraju przeznaczenia. Świadczy to, że sprzedający towar zwolniony jest z podatku VAT, zaś reflektant zobowiązany jest zapłacić podatek w swoim kraju według obowiązującej w nim taksy podatkowej. Podatek od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów […]

Sprawdzenie VAT kontrahenta unijnego

Sprawdzenie VAT kontrahenta unijnego

Problem ze sprawdzeniem kontrahenta unijnego wydaje się być rozwiązany dziki stronie Komisji Europejskiej. Żywość numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie należy zweryfikować wybierając odpowiednie państwo z listy i wpisując numer, który chcemy sprawdzić. Wszystkie te czynności należy wykonać na stronie podanej poniżej. Doradca podatkowy Wrocław zaprasza na stronę Komisji Europejskiej odnośnik do weryfikacji VAT kontrahenta unijnego .

Eksport towarów opodatkowanie stawką 0 %

Eksport towarów opodatkowanie stawką 0 %

Eksport to sprzedaż towarów lub usług, które powstają  w państwie a są wysłane zagranicę. Według aktów prawnych obowiązujących członków Unii Europejskiej  eksportem nazywa się sprzedaż towarów lub usług do państwa nie będących w  Unii Europejskiej. Zbycie towarów lub usług w kręgu państw należących do Unii Europejskiej nazywa się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, o czy można przeczytać pod tym adresem. Jaki rodzaj towarów […]

Odpłatna dostawa towarów / odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Odpłatna dostawa towarów / odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Dostawa to przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Uzyskanie faktycznej możliwości dysponowania towarami (nie musi oznaczać dysponowania w sensie cywilistycznym). Towary to między innymi rzeczy, ich części, wszelkie postacie energii. Co uważa się za dostawa towarów? Za dostawę uważa się: -przeniesienie z nakazu władzy publicznej lub z mocy prawa własności towarów w zamian za […]

Przedstawiciel podatkowy w Polsce

Przedstawiciel podatkowy w Polsce

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego oraz podlega obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Może go ustanowić podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce prowadzenia tej działalności na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego. Ustanowienie przedstawiciela następuje w […]

Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług

Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług

W celu przeprowadzenia prawidłowej i zrozumiałej klasyfikacji zakresu podmiotowego podatku od towarów i usług odsyłał jako doradca podatkowy Wrocław w pierwszej kolejności do definicji działalności gospodarczej. Co to jest działalność gospodarcza? Działalność gospodarcza – jest to wszelka działalność producentów, handlowców, usługodawców (w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, wolne zawody). W szczególności obejmuje czynności polegające […]

Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług

Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług

Doradca podatkowy Wrocław ma przyjemność wyszczególnić zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług. Są to czynności, które podlegają opodatkowaniu niezależnie czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (prowadzenie dz.g. bez koncesji, zezwoleń podlega opodatkowaniu). Konkludując  istotny jest więc ekonomiczny aspekt transakcji. Jest to również podatek terytorialny – naliczany od transakcji, które mają […]

Wielofazowość podatku od towarów i usług

Wielofazowość podatku od towarów i usług

Wielowyrazowość naliczanego podatku od towarów i usług występuje o czym wspominał wcześniej doradca podatkowy Wrocław we wszystkich fazach obrotu gospodarczego. W myśl dyrektywy UE wspólny system VAT stosuje się aż do etapu sprzedaży detalicznej włącznie. Jak obrazują te zjawisko akty prawne podatek VAT to podatek wielofazowy netto. Jest on naliczany na każdym etapie obrotu. Oznacza […]

Podatek od towarów i usług – zagadnienia ogólne.

Podatek od towarów i usług – zagadnienia ogólne.

W dzisiejszy zagadnieniu postaram się omówić ogólne kwestie o podatku od towarów i usług. Informacje odnośnie podatku pochodzą z ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług. We wstępie omówię formy podatków obrotowych ich przedmiot oraz rodzaje podatków obrotowych. Obrót o którym była mowa to wynik zdarzeń i czynności w czasie których następuje […]