Jednolity plik kontrolny. JPK kogo dotyczy ?

Jednolity plik kontrolny. JPK kogo dotyczy ?

Ministerstwo Finansów informuje, że 0d 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT. Przekazanie Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT nastąpi przy wykorzystaniu kompleksowych narzędzi elektronicznych. Pliki będą pod kontrolą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa […]

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn Aktem prawnym regulującym podatek od spadków i darowizn jest „Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn”. Jest to podatek majątkowy –wymierzany od przyrostu substancji majątkowej nabytej w sposób nieodpłatny. Przyrost majątku odbywa się pod tytułem nieodpłatnym. Istotniejsze znaczenie mają ekonomiczne konsekwencje przesunięcia majątku niż […]

Podatek CIT w 2017 roku

Podatek CIT w 2017 roku

Informacją szczególnie istotną w sferze podatkowej są zmiany stawki podatku CIT. W roku 2017 część przedsiębiorców będzie mogła rozliczać na podstawie debiutującej, niższej piętnastu procentowej stawki. Ze zredukowanej stawki mogą czerpać profit przedsiębiorcy, gdzie nominał przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT przychodu ze sprzedaży) nie przewyższy w roku podatkowym ubiegłym 1,2 mln euro. Ta suma przedstawiona w euro jest obliczona zgodnie […]

Podatek rolny

Podatek rolny

Podatek rolny to nietypowy podatek majątkowy, którego nominał określa się w oparciu posiadanej masy majątkowej. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty odpowiednio sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków (oznacza to, że obowiązek podatkowy nie powstaje w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu prowadzonej działalności rolniczej, lecz z faktu posiadania gruntu). Podatek rolny, w oparciu o znamiona zewnętrzne […]

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

W Polsce istnieje system opodatkowania nieruchomości, w którym podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, inkasowanym przez samorząd terytorialny – gminę. Wszystkie gminy bez wyjątku w sposób indywidualny ustalają na swoim obszarze wysokość podatku od nieruchomości. Gminy nie pozostają bez ograniczeń, w każdym roku Minister Finansów określa maksymalną wysokość stawek podatku od nieruchomości. Podatek […]

Obowiązek podatkowy podatku akcyzowego

Obowiązek podatkowy podatku akcyzowego

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. w szczególności dotyczy to poniższego obrotu: Obowiązek podatkowy podatku akcyzowego: Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych; Jeżeli sprzedaż jest potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z […]

Zakres podmiotowy podatku akcyzowego

Zakres podmiotowy podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy jest regulowany aktem prawnym jakim jest ustawa z dnia 23.01.2004 roku o podatku akcyzowym Dz.U.Nr 29, poz.257, która całościowo normuje zawikłanie prawne organizacji podatku akcyzowego. Pierwsza publikacja związana z podatkiem akcyzowym dotyczyła cech tego podatku. Doradztwo podatkowe w tej tematyce okazuje się pożyteczne da naszych klientów. Stąd na życzenie kontynuujemy zagadnienie. Tym razem obiektem zainteresowania […]

Podatek akcyzowy – cechy

Podatek akcyzowy – cechy

W ostatnich wpisach zajmowaliśmy się głównie podatkiem VAT, przyszła pora ze względu na liczne zapytania do podatku, równie ważnego dla podmiotów gospodarczych –  akcyza. Podmiotem czynnym podatku jest wyłącznie Skarb Państwa co doradca podatkowy Wrocław wyjaśnia (podatek państwowy w całości zasilający budżet państwa). Płatnikiem akcyzy są podmioty pośredniczące między podatnikiem a organem w zapłacie podatku od sprzedaży samochodów […]

Procedury szczególne podatku VAT

Procedury szczególne podatku VAT

Doradca podatkowy Wrocław wskazuje specjalne zasady opodatkowania w odniesieniu do pewnych grup podatników lub rodzajów czynności: Drobni przedsiębiorcy – zwolnieni od podatku sprzedaż, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Osiągnięcie obrotów przekraczających ten limit oznacza automatyczną utratę prawa do zwolnienia. Przysługuje również prawo do rezygnacji z powyższej preferencji […]

Zwolnienia z podatku VAT

Zwolnienia z podatku VAT

Zwolnienia na co ukierunkowuje doradca podatkowy Wrocław stanowią odstępstwa od ogólnej zasady zgodnie, z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa oraz każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Zezwolenia te mają charakter szczególny, i nie w każdej sytuacji są korzystne dla podatnika (nie ma bowiem prawa do odliczania lub zwrotu podatku naliczonego przy zakupie towarów […]