Czas trwania kontroli skarbowej w siedzibie mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcę definiuje ilość zatrudnionych pracowników oraz roczny dochód netto. Podmiot, który zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników, a jego dochód roczny netto nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro nosi miano mikroprzedsiębiorcy.

Posiadając wiedzę o tym kim w świetle prawa jest mikroprzedsiębiorca przejdźmy zatem do zagadnienia jak w tytule. Czas trwania kontroli podatkowej u mikroprzedsiębiorcy jest elementem wielu problemów, na które szukamy odpowiedzi poprzez ten artykuł.

Przepis art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g. stanowi, iż u mikroprzedsiębiorcy kontrola nie może trwać dłużej niż 12 dni roboczych.

 

Art. 83. 1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych

(…)

3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów, o których mowa w ust. 1.

 

Doradca podatkowy Wrocław