Dwie decyzje ostateczne w obiegu prawnym w tej samej sprawie

W myśl art. 247 § 1 pkt 4 o.p. organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej w przypadku sprawy uprzednio rozstrzygniętej w drodze innej decyzji. Zgodnie z art. 248 § 1 o.p. postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej może być wszczęte na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wszczęcie postępowania z urzędu, drugi – poprzez żądanie strony.

Podatnik winien złożyć żądanie stwierdzenie nieważności decyzji organu w terminie 5 lat od dnia jej doręczenia. Na podstawie art. 249 § 1 pkt 1 o.p. doradca podatkowy Wrocław interpretuje, iż po upływie 5 letniego terminu od dnia doręczenia decyzji nie występuje pozytywna przesłanka do wszczęcia w sprawie postępowania. Nie występuje zatem możliwość stwierdzenia nieważności decyzji.

 

 

Doradca podatkowy Wrocław