Jaki kurs Euro obowiązuje przy rozliczeniu PIT 36 ?

Do rozliczenia dochodu uzyskanego w państwie członkowskie UE, gdzie obowiązuje waluta euro należy wykorzystać średni kurs euro według NBP.

Pomocny w tej kwestii przepis ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

„Art. 11a. 1. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu”.

 

Doradca podatkowy Wrocław