Jakie wymagania muszą spełniać członkowie zarządu kasyna, aby mogli otrzymać koncesję?

Warunki tych wymogów są wskazane w art. 12 ustawy o grach hazardowych. Osoba, która występuje o przydzielenie takiej koncesji musi spełnić szereg państwowych obostrzeń. Koniecznością jest, aby była to osoba w stosunku do której nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa. Bezwzględnie wymagane jest, aby ubiegający się o koncesję posiadał obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego EFTA. W szczególności istotne jest, w szczególności doradca podatkowy Wrocław podkreśla, niemożność toczenia przed organami sprawiedliwości postępowania o przestępstwo prania brudnych pieniędzy (cleaning black money)  – kodeks karny. Ponadto na członkach zarządu ciąży obowiązek niekaralności za umyślne przestępstwa oraz za nieumyślne przestępstwa skarbowe. Niezachowanie tych wymogów, a tym samym niedopełnienie warunku o nienagannej opinii wyklucza możliwość uzyskania koncesji.

Tekst omawianego artykułu:

Art. 12. 1. Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub grę bingo fantowe oraz osoby reprezentujące taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami

Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540