Kto ustala podatek od nieruchomości od osób fizycznych?

Podatek od nieruchomości jest naliczany osobom fizycznym na podstawie art. 6 ust. 7 u.p.o.l. Zgodnie ze wspomnianym przepisem prawa podatek ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy na podstawie miejsca położenia nieruchomości , która stanowi przedmiot opodatkowania. Zobowiązanie nałożone na podatnika powstaje w momencie doręczenia decyzji. Pragnę nadmienić, iż podatek od nieruchomości jest płatny w ratach w terminach następujących: do dnia 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz ostatnia rata do 15 listopada.

 

Doradca podatkowy Wrocław