Odpłatna dostawa towarów / odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Dostawa to przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Uzyskanie faktycznej możliwości dysponowania towarami (nie musi oznaczać dysponowania w sensie cywilistycznym). Towary to między innymi rzeczy, ich części, wszelkie postacie energii.

Co uważa się za dostawa towarów?

Za dostawę uważa się:
-przeniesienie z nakazu władzy publicznej lub z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie
-wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu, innej o podobnym charakterze, umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności
-wydanie towarów na podstawie umowy komisu
-ustanowienie lub zbycie SWPDL, ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu, przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu
-oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste. 

Czynności powyższe są opodatkowane gdy dokonał ich podatnik w połączeniu z charakterem odpłatnym.

Czu istnieją wyjątki od odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju?

Wyjątek od odpłatności o co często jest pytany doradca podatkowy Wrocław następuje poprzez przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów (nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeśli następuje ono na cele związane z działalnością gospodarczą.)