Podatek akcyzowy – cechy

W ostatnich wpisach zajmowaliśmy się głównie podatkiem VAT, przyszła pora ze względu na liczne zapytania do podatku, równie ważnego dla podmiotów gospodarczych –  akcyza. Podmiotem czynnym podatku jest wyłącznie Skarb Państwa co doradca podatkowy Wrocław wyjaśnia (podatek państwowy w całości zasilający budżet państwa). Płatnikiem akcyzy są podmioty pośredniczące między podatnikiem a organem w zapłacie podatku od sprzedaży samochodów dokonywanej w trybie egzekucji. Jest nim komornik sądowy lub organy egzekucyjne w administracji (ustala, pobiera, wpłaca).

Cechy Akcyzy:

  • rzeczowy podatek – większą rolę odgrywa jego przedmiot niż sytuacja osobista podatnika
  • wyodrębnienie podatnika formalnego oraz rzeczywistego, a przedmiot podatku nie pokrywa się ze źródłem opodatkowania
  • przychodowy podatek – z punktu widzenia podatnika formalnego, bo dochód podatnika jest opodatkowany w fazie jego tworzenia
  • podatek konsumpcyjny – z punktu widzenia podatnika rzeczywistego
  • charakter cenotwórczy – wkalkulowany w cenę wyrobu
  • jednofazowy podatek – ma zastosowanie tylko w 1 fazie obrotu wyrobami akcyzowymi (zgodnie z UE wyroby podlegają opodatkowaniu już w chwili produkcji lub ich importu make akcyza staje się wymagalna dopiero z momentem dopuszczenia tych wyrobów do konsumpcji. Jeśli jednak ustalono w ramach procedur podatkowych, że akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, opodatkowane są podmioty nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru podatku. Analogiczne zastosowanie do samochodów osobowych)
  • jednokrotność opodatkowania – obowiązek podatkowy powstaje tylko raz
  • selektywny podatek – ma zawężony zakres podmioty i przedmiotowy w stosunku do powszechnego VAT. Przedmiot akcyzy wyrażony jest poprzez wyroby akcyzowe i samochody osobowe, czyli niektóre z towarów opodatkowanych VATem. Nie jest pobierany od usług.
  • podatek powszechny – opodatkowane są osoby fizyczne, prawne i j.o. bez osobowości prawnej

Przydatne linki w tematyce zagadnienia jakim jest akcyza.

Wikipedia o Akcyzie

cechy Akcyzy