Prawidłowość wydanego pouczenia zawartego w decyzji odmawiającej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej

Złożony wniosek o stwierdzeniu nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej wydanej w postępowaniu odwoławczym skutkował odmówieniem nieważności stwierdzenia wydanej decyzji. Pouczenie jest prawidłowe o ile w trybie nadzwyczajnym decyzja jest wydana i przysługuje jej odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej. Odsyłam do art. 13 § 1 pkt 2 o.p. Zgodnie z tym przepisem Dyrektor Izby Skarbowej jest organem odwoławczym od decyzji wydanej przez ten organ. Podsumowując procedurę postępowania administracyjnego w tym przypadku posłużę się cytatem, organ „staje się sędzią we własnej sprawie”.

 

 

 

Doradca podatkowy Wrocław