Przedawnienie zobowiązania podatkowego

W tym przypadku istotne jest, aby przestudiować art. 70 § 1 o.p. Podstawowym przekazem jest to, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. Należy ten termin liczyć od końca roku kalendarzowego. Załóżmy, że termin upływa 31 marca 2016 roku, to okres należy liczyć do końca 2016 rok.

Doradztwo podatkowe Wrocław ma w swym obszarze wiele różnorodnych zagadnień, które również warto opisać. W tym istotnym punkcie warto zwrócić uwagę, na kwestię przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu opóźnienia w doręczeniu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. W tym przypadku odwołuję się do art. 68 § 1 o.p. Na podstawie tego przepisu z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego powstaje zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie nie powstaje jeżeli decyzja została doręczona po upływie 3 lat. Termin ten należy liczyć od końca roku kalendarzowego. W tej sytuacji należy złożyć wniosek o wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 258 o.p. Organ II Instancji powinien w tym przypadku uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postępowanie.

Teksty przytaczanych przepisów:

Art. 70. § 1. o.p.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Art. 68. § 1. o.p.

Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

Art. 258. § 1. o.p.

Organ podatkowy, który wydał decyzję, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

1) stała się bezprzedmiotowa;

2) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku;

3) strona nie dopełniła przewidzianych w tej decyzji lub w przepisach prawa podatkowego warunków uprawniających do skorzystania z ulg;

4) strona nie dopełniła określonych w przepisach prawa podatkowego warunków uprawniających do skorzystania z ryczałtowych form opodatkowania.

5) (uchylony)

§ 1a. Organ podatkowy drugiej instancji, który stwierdził wygaśnięcie własnej decyzji, stwierdza także wygaśnięcie decyzji organu pierwszej instancji.

§ 2. Organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie decyzji w drodze decyzji.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji wywołuje skutki prawne od dnia doręczenia decyzji, której wygaśnięcie się stwierdza.

 

 

Doradca podatkowy Wrocław