Przedstawiciel podatkowy w Polsce

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego oraz podlega obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Może go ustanowić podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce prowadzenia tej działalności na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego. Ustanowienie przedstawiciela następuje w drodze umowy pisemnej.

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?

Przedstawicielem może być osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna, tu nadmienia doradca podatkowy Wrocław jeśli:
-ma siedzibę dz.g. na terytorium kraju
-jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny (czasem jako podatnik VAT UE)
-przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami podatków
-nie została prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego
-jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
-*może zostać przedstawicielem agencja celna, ale w ograniczonym zakresie.

Jakie obowiązki wykonuje przedstawiciel podatkowy?

Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu i na rzecz podatnika wszelkie obowiązki w zakresie rozliczania podatku oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji podatkowej.  Odpowiada również solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe, które rozlicza w jego imieniu (wierzycielowi przysługuje prawo wyboru dłużnika, od którego będzie dochodzony podatek).

Przedstawiciel podatkowy, który rozlicza podatek od importu towarów dokonywanego w Polsce przez podatnika niemającego siedziby w PL ani rejestracji dla celów VAT, w sytuacji gdy importowane towary przeznaczone są do bezpośredniego wywozu do innego państwa członkowskiego – przedstawiciel działa tu we własnym imieniu i przysługuje mu status podatnika VAT. Podatnik dokonujący importu towarów odpowiada z nim solidarnie.