Rachunek rozliczeniowy spółki cywilnej

Spółka cywila w szczególności zasługuje na wyjaśnienie w kwestii rachunku rozliczeniowego. Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej ani osobowości prawnej. W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spółka cywilna nie jest także przedsiębiorcą. Aby dokładnie wyjaśnić kwestię rachunku rozliczeniowego dla spółki cywilnej  odsyłam do art. 49 ust. 2. Przepis, który definiuje to dla kogo mogą być prowadzone rachunki rozliczeniowe wskazuje na osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości pranej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Pragnę podkreślić, iż spółka cywilna jak wcześniej wspomniałam nie ma zdolności prawnej. Żaden bank w Polsce nie może prowadzić rachunku rozliczeniowego dla spółki cywilnej.

Sprawą specyfiki spółki cywilnej zajął się również Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 czerwca 2013r., II FSK 1534/12.

 

 

Doradca podatkowy Wrocław