Opłata akcyzy od wytwarzanej energii elektrycznej pobranej na potrzeby domu mieszkalnego

Opłata akcyzy od wytwarzanej energii elektrycznej pobranej na potrzeby domu mieszkalnego

W świetle przepisu art. 9 ust.1 pkt 3 podmiot mający koncesję na wytwarzanie energii jest objęty przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem zużycia energii elektrycznej. W świetle definicji podatnika podatku akcyzowego art. ust. 1 u.p.a. podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu […]