Wyrok TK uznający za niezgodny z Konstytucją przepis ustawy o podatku akcyzowym a decyzja Naczelnika Urzędu Celnego

Podatnik może dążyć do osiągnięcia zmiany niekorzystnej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego. Podstawą żądania wznowienia postępowania będzie wyrok TK. Jako doradca podatkowy Wrocław proponuje postępować zgodnie z brzmieniem art. 240 § 1. o.p. Niekonstytucyjność przepisu, na bazie którego wydano decyzję stanowi podstawę wznowienia postępowania. W jakim terminie podatnik może skutecznie złożyć wniosek o wznowienie postępowania ?W tym punkcie odsyłam do art. 241 § 2 pkt.2 o.p. Pomocnym do zrozumienia zagadnienia jest również art. 190 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o TK (Dz. U. W. 102, poz. 643 z późn. zm.). W sytuacji, gdy termin przypada na sobotę lub dzień ustawowy od pracy to odsyłam do art. 12 § 5 o.p.

Tekst przytoczonych przepisów:

Art. 240. § 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

(…)

8) została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny;

Art. 241. § 1. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony.

§ 2. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:

1) pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji;

2) pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3) pkt 9 następuje tylko na żądanie strony

 

Art. 190 Konstytucji RP

1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów.

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów

 

 

Doradca podatkowy Wrocław