Zmiana organu podatkowego w czasie prowadzonego postępowania. Czy to jest możliwe?

Nie jest możliwa zmiana Urzędu Skarbowego na inny po wszczęciu postępowania. Odsyłam zainteresowanych tą problematyką do art. 15 § 1 o.p., art.247 § 1 pkt 1 o.p. oraz 17 § 1 o.p. Natomiast regulacja prawna, która wyjaśnia kwestie w sposób szczegółowy (właściwości miejscowej) i jest istotna dla klientów poszukujących doradca podatkowy Wrocław jest art. 18 a o.p. W celu ograniczenia występujących trudności  polecam jako doradca podatkowy Wrocław ustanowienie pełnomocnictwa. Pozwoli to zniwelować utrudnienia  w przypadku bezpośredniego kontaktu z Urzędem Skarbowym.

Teksty przytaczanych przepisów:

Art. 15. § 1. Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

Art. 247. § 1. Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:

1) została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;

Art. 17. § 1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Art. 18. § 1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym  miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

 

 

 

Doradca podatkowy Wrocław