Dwie decyzje ostateczne w obiegu prawnym w tej samej sprawie

Dwie decyzje ostateczne w obiegu prawnym w tej samej sprawie

W myśl art. 247 § 1 pkt 4 o.p. organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej w przypadku sprawy uprzednio rozstrzygniętej w drodze innej decyzji. Zgodnie z art. 248 § 1 o.p. postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej może być wszczęte na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wszczęcie postępowania z urzędu, drugi – poprzez żądanie strony. […]