Zakres podmiotowy podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy jest regulowany aktem prawnym jakim jest ustawa z dnia 23.01.2004 roku o podatku akcyzowym Dz.U.Nr 29, poz.257, która całościowo normuje zawikłanie prawne organizacji podatku akcyzowego. Pierwsza publikacja związana z podatkiem akcyzowym dotyczyła cech tego podatku. Doradztwo podatkowe w tej tematyce okazuje się pożyteczne da naszych klientów. Stąd na życzenie kontynuujemy zagadnienie. Tym razem obiektem zainteresowania i analizy jest zakres podmiotowy podatku akcyzowego

Podatnicy formalni – obowiązani do dokonywania rozliczeń z właściwym urzędem celnym lub izbą celną (osoby fizyczne, prawne, jednostka organizacyjna, osoby wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu). Nie ma znaczenia status cywilnoprawny ani forma organizacyjna, postać zaangażowanego kapitału, prowadzenie legalnej działalności gospodarczej, wykonywanie jej bez zarejestrowania.

Podatnicy rzeczywiści – konsumenci, którzy odczuwają ciężar zapłaty podatku w następstwie nabycia wyrobu akcyzowego lub samochodu.

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku akcyzowego:

  1. Od wyrobów akcyzowych

Będą to podmioty uczestniczące w obrocie tymi produktami lub niedokonujące czynności obrotu, ale charakteryzujące się cechami opisanymi w ustawie podatkowej.

Będzie to : nabywca, posiadacz, nabywca końcowy zużywający energię elektryczną (konsument), przedstawiciel podatkowy, używający wyrobów węglowych lub ich sprzedawca, prowadzący skład podatkowy, podmiot u którego doszło do zniszczenia wyrobów, importer, itd.

  1. Od samochodów osobowych

Będą to os. Fizyczne, prawne, j.o., które dokonują opodatkowanych czynności. (nie ma więc j.w. opodatkowania z tytułu samego zaistnienia stanu faktycznego).

Będzie to: importer samochodu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, nabywca wewnątrzwspólnotowy dokonujący przemieszczenia go z innego państwa UE do nas, podmiot niebędący właścicielem który wystąpił o jego pierwsze zarejestrowanie w kraju, pierwszy sprzedawca na terytorium kraju samochodu niezarejestrowanego w kraju.

Zwolnienia podmiotowe podatku akcyzowego:

Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe mające być wykorzystywane:

-przez instytucje UE

-w ramach stosunków dyplomatycznych / konsularnych

-przez organizacje międzynarodowe

-przez siły zbrojne państwa będącego członkiem NATO innego niż państwo UE