Procedury szczególne podatku VAT

Doradca podatkowy Wrocław wskazuje specjalne zasady opodatkowania w odniesieniu do pewnych grup podatników lub rodzajów czynności:

  1. Drobni przedsiębiorcy – zwolnieni od podatku sprzedaż, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Osiągnięcie obrotów przekraczających ten limit oznacza automatyczną utratę prawa do zwolnienia. Przysługuje również prawo do rezygnacji z powyższej preferencji pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze US.
  2. Świadczenie usług taksówek osobowych –mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu wg stawki 3 % bez prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony.
  3. Rolnicy ryczałtowi – dokonujący dostawy produktów pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, objętych zwolnieniem od podatku. Z jednej strony jest zwolniony, a z drugiej przysługuje mu zryczałtowany zwrot podatku, który w założeniu rekompensować ma ciężar podatku naliczonego płaconego przez rolników przy nabywaniu środków produkcji rolnej. Stawka wynosi 7 %
  4. Usługi turystyki – metoda odliczenia (podstawę opodatkowania stanowi kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego)
  5. Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków – metoda odliczenia
  6. Złoto inwestycyjne – zwolnienie z podatku dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia, importu złota przy jednoczesnym zachowaniu uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego
  7. Usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne świadczone przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, ale nieposiadające siedziby w państwie konsumcji (procedura unijna) oraz procedura szczególna – podmioty zagraniczne. (procedura nieunijna). Podmioty zidentyfikowane w PL składają deklaracje w formie elektronicznej za okresy kwartalne do Drugiego US Warszawa-Śródmieście.
  8. Usługi międzynarodowego przewozu drogowego – okazjonalny przewóz osób. Podatnicy, którzy dokonali zgłoszenia i świadczą wyłącznie te usługi składają deklarację drogą elektroniczną za okresy kwartalne do tego samego US j.w.