Śmierć osoby będącej stroną postępowania podatkowego. Odpowiedzialność małżonka oraz dzieci.

Małżonek po śmierci męża bądź żony winien sporządzić oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w swoim imieniu oraz małoletnich dzieci. Niezłożenie takiego oświadczenia skutkuje przyjęciem takiego spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Małoletnie dzieci otrzymują spadek w przypadku bierności rodzica również z dobrodziejstwem inwentarza. W kwestii odpowiedzialności podatkowej spadkobierców odsyłam do art. 98 o.p.

Chwilą otwarcia spadku (śmierć małżonka spadkodawcy) jest data figurująca na akcie zgonu.

Jeśli wystąpi brak spadkobierców otwiera to drogę ku temu, iż na mocy art. 1023 § 1 k.c. gmina dziedziczy spadek i na mocy prawa nie może go odrzucić.

 

Teksty omawianych przepisów:

Art. 98. § 1. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za:

1) zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a;

2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy;

3) pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta;

4) niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz ich oprocentowanie;

5) opłatę prolongacyjną;

6) koszty postępowania podatkowego;

7) koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.

§ 3. (uchylony)

 

 

Doradca podatkowy Wrocław