Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium państwa w procesie dostawy towarów, w stronę obszaru państwa członkowskiego innego niż obszar naszego państwa. Musi więc zaistnieć w procesie dokonania dostawy lub czynności z nią jednolitych. Z przestrzeni Polski na przestrzeń terytorialną innego państwa.

Jakie warunki musi spełnić dostawca?

Warunki jaki musi spełnić dostawca to przede wszystkim być podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowanym jako podatnik VAT UE. Przy czym nabywca musi również spełniać ten obowiązek to znaczy zobowiązany jest być podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa innym niż terytorium kraju. Może to również być osobą prawna niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana jak wyżej.

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą towarów należących do jego firmy z powierzchni Polski na powierzchnię terytorialną innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wszystko to pod warunkiem jeśli towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika

Czy występują zwolnienia podatku VAT?

Jak głosi zasada, którą kultywuj doradca podatkowy Wrocław zawsze występują zwolnienia 

-stanowią odstępstwo od ogólnej zasady zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika

-mają charakter szczególny i nie w każdej sytuacji są korzystne dla podatnika (nie ma bowiem prawa do odliczania lub zwrotu podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących wykonywaniu czynności zwolnionych i w konsekwencji ponosi faktyczny ciężar VAT)

Zwolnieniu podlegają czynności wykonywane w interesie publicznym, takie jak:

 • Usługi pocztowe
 • Opieka szpitalna / medyczna
 • Opieka nad dziećmi / młodzieżą
 • Usługi edukacyjne
 • Usługi kulturalne
 • Usługi zw. z pomocą społeczną
 • Dostawa produktów rolnych dokonywana przez rolnika ryczałtowego
 • Transakcje ubezpieczeniowe, finansowe i związane z nieruchomościami
 • Dostawy znaczków pocztowych / skarbowych
 • Usługi związane z hazardem

-dużo zwolnień związanych z importem

-zwolnienia określone w rozporządzeniu wykonawczym:

 • Dostawa towarów dokonywana przez organizację pożytku publicznego
 • Usługi świadczone między jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi
 • Usługi w zakresie kształcenia świadczone przez uczelnie
 • Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze
 • Import towarów na rzecz sił zbrojnych