Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług

W celu przeprowadzenia prawidłowej i zrozumiałej klasyfikacji zakresu podmiotowego podatku od towarów i usług odsyłał jako doradca podatkowy Wrocław w pierwszej kolejności do definicji działalności gospodarczej.

Co to jest działalność gospodarcza?

Działalność gospodarcza – jest to wszelka działalność producentów, handlowców, usługodawców (w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, wolne zawody). W szczególności obejmuje czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Istotne co stanowi doradztwo podatkowe Wrocław jest jest zrozumienie określenia definicji podatnika. Stąd za podatnika uważa się każdy samodzielny podmiot prawny, niezależnie od jego formy organizacyjnej, prowadzący działalność gospodarczą w dowolnym miejscu (w tym również w państwie spoza UE). Nabycie statusu podatnika nie jest uzależnione od dokonania czynności formalnoprawnych. Co do zasady przesądza wyłącznie okoliczność faktyczna – rozpoczęcie czynności bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą (także czynności przygotowawcze i inwestycyjne). Wyjątkiem są gospodarstwa rolne, leśne lub rybackie prowadzone przez więcej niż jedną osobę.

Zakres podmiotowy VAT

Posiadając wiedzę wstępną pragnę wymienić zakres podmiotowy podatku od towarów i usług.

  • Osoby fizyczne
  • Osoby prawne.
  • Jednostka organizacyjna niemające osobowości prawnej wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
  • Jednostka organizacyjna osoby prawnej będącej organizacją pożytku publicznego (za zgodą naczelnika US, muszą jednak prowadzić dz.g. i samodzielnie sporządzać sprawozdanie finansowe. Odpłatne przekazywanie towarów oraz świadczenie usług pomiędzy j.o. wchodzącymi w skład osoby prawnej stanowi wówczas sprzedaż w rozumieniu ustawy).