Zakres podmiotowy podatku akcyzowego

Zakres podmiotowy podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy jest regulowany aktem prawnym jakim jest ustawa z dnia 23.01.2004 roku o podatku akcyzowym Dz.U.Nr 29, poz.257, która całościowo normuje zawikłanie prawne organizacji podatku akcyzowego. Pierwsza publikacja związana z podatkiem akcyzowym dotyczyła cech tego podatku. Doradztwo podatkowe w tej tematyce okazuje się pożyteczne da naszych klientów. Stąd na życzenie kontynuujemy zagadnienie. Tym razem obiektem zainteresowania […]

Podatek akcyzowy – cechy

Podatek akcyzowy – cechy

W ostatnich wpisach zajmowaliśmy się głównie podatkiem VAT, przyszła pora ze względu na liczne zapytania do podatku, równie ważnego dla podmiotów gospodarczych –  akcyza. Podmiotem czynnym podatku jest wyłącznie Skarb Państwa co doradca podatkowy Wrocław wyjaśnia (podatek państwowy w całości zasilający budżet państwa). Płatnikiem akcyzy są podmioty pośredniczące między podatnikiem a organem w zapłacie podatku od sprzedaży samochodów […]

Procedury szczególne podatku VAT

Procedury szczególne podatku VAT

Doradca podatkowy Wrocław wskazuje specjalne zasady opodatkowania w odniesieniu do pewnych grup podatników lub rodzajów czynności: Drobni przedsiębiorcy – zwolnieni od podatku sprzedaż, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Osiągnięcie obrotów przekraczających ten limit oznacza automatyczną utratę prawa do zwolnienia. Przysługuje również prawo do rezygnacji z powyższej preferencji […]

Zwolnienia z podatku VAT

Zwolnienia z podatku VAT

Zwolnienia na co ukierunkowuje doradca podatkowy Wrocław stanowią odstępstwa od ogólnej zasady zgodnie, z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa oraz każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Zezwolenia te mają charakter szczególny, i nie w każdej sytuacji są korzystne dla podatnika (nie ma bowiem prawa do odliczania lub zwrotu podatku naliczonego przy zakupie towarów […]

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium państwa w procesie dostawy towarów, w stronę obszaru państwa członkowskiego innego niż obszar naszego państwa. Musi więc zaistnieć w procesie dokonania dostawy lub czynności z nią jednolitych. Z przestrzeni Polski na przestrzeń terytorialną innego państwa. Jakie warunki musi spełnić dostawca? Warunki jaki musi spełnić dostawca to przede wszystkim być […]

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Jest to zjawisko związane z eliminacją granic celnych i powstaniem wspólnego rynku dla wybranych państw europejskich. We wspólnym rynku obowiązuje zasada kraju przeznaczenia. Świadczy to, że sprzedający towar zwolniony jest z podatku VAT, zaś reflektant zobowiązany jest zapłacić podatek w swoim kraju według obowiązującej w nim taksy podatkowej. Podatek od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów […]

Sprawdzenie VAT kontrahenta unijnego

Sprawdzenie VAT kontrahenta unijnego

Problem ze sprawdzeniem kontrahenta unijnego wydaje się być rozwiązany dziki stronie Komisji Europejskiej. Żywość numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie należy zweryfikować wybierając odpowiednie państwo z listy i wpisując numer, który chcemy sprawdzić. Wszystkie te czynności należy wykonać na stronie podanej poniżej. Doradca podatkowy Wrocław zaprasza na stronę Komisji Europejskiej odnośnik do weryfikacji VAT kontrahenta unijnego .

Eksport towarów opodatkowanie stawką 0 %

Eksport towarów opodatkowanie stawką 0 %

Eksport to sprzedaż towarów lub usług, które powstają  w państwie a są wysłane zagranicę. Według aktów prawnych obowiązujących członków Unii Europejskiej  eksportem nazywa się sprzedaż towarów lub usług do państwa nie będących w  Unii Europejskiej. Zbycie towarów lub usług w kręgu państw należących do Unii Europejskiej nazywa się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, o czy można przeczytać pod tym adresem. Jaki rodzaj towarów […]

Odpłatna dostawa towarów / odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Odpłatna dostawa towarów / odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Dostawa to przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Uzyskanie faktycznej możliwości dysponowania towarami (nie musi oznaczać dysponowania w sensie cywilistycznym). Towary to między innymi rzeczy, ich części, wszelkie postacie energii. Co uważa się za dostawa towarów? Za dostawę uważa się: -przeniesienie z nakazu władzy publicznej lub z mocy prawa własności towarów w zamian za […]

Przedstawiciel podatkowy w Polsce

Przedstawiciel podatkowy w Polsce

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego oraz podlega obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Może go ustanowić podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce prowadzenia tej działalności na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego. Ustanowienie przedstawiciela następuje w […]