Kiedy argument o bezskutecznym doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania jest skuteczny?

Kiedy argument o bezskutecznym doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania jest skuteczny?

Jako doradca podatkowy Wrocław wiem z praktyki, iż trudno jest przedstawić w sposób skuteczny organowi, iż nie został wywołany skutek doręczenia. W orzecznictwie sformułowała się spójna aprobata skutku doręczenia przez sam fakt odbioru listu przez dorosłego domownika. Co świadczy o skuteczności doręczenia postanowienia ?  Mianowice wola oddania pisma adresatowi z praktycznego punktu widzenia doradca podatkowy […]

Rachunek rozliczeniowy spółki cywilnej

Rachunek rozliczeniowy spółki cywilnej

Spółka cywila w szczególności zasługuje na wyjaśnienie w kwestii rachunku rozliczeniowego. Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej ani osobowości prawnej. W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spółka cywilna nie jest także przedsiębiorcą. Aby dokładnie wyjaśnić kwestię rachunku rozliczeniowego dla spółki cywilnej  odsyłam do art. 49 ust. 2. Przepis, który definiuje to dla kogo mogą […]

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

W przepisie art. 162 § 1 i 2 o.p. wynika, że przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wymaga  spełnienia czterech przesłanek: a) w pierwszej kolejności podatnik musi złożyć wniosek o przywrócenie terminu, b) następnie podatnik musi uprawdopodobnić, iż niedotrzymanie terminu zostało spowodowane bez jego winy, c) istotne jest dotrzymanie terminu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, […]

Wszczęte postępowanie podatkowe. Czy organ podatkowy może działać „od razu” w związku z nieopłaconą akcyzą?

Wszczęte postępowanie podatkowe. Czy organ podatkowy może działać „od razu” w związku z nieopłaconą akcyzą?

W pierwszej kolejności należy wymienić zakres obowiązków Naczelnika Urzędu Celnego. Są nimi m.in. wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 u.s.c. organ może od razu wszcząć postępowanie podatkowe. Istnieje możliwość przeprowadzenia przez organ uprzednio czynności sprawdzających. W tej sytuacji jako podatnik możemy spodziewać się wezwania do złożenia wyjaśnienia […]

Kto ustala podatek od nieruchomości od osób fizycznych?

Kto ustala podatek od nieruchomości od osób fizycznych?

Podatek od nieruchomości jest naliczany osobom fizycznym na podstawie art. 6 ust. 7 u.p.o.l. Zgodnie ze wspomnianym przepisem prawa podatek ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy na podstawie miejsca położenia nieruchomości , która stanowi przedmiot opodatkowania. Zobowiązanie nałożone na podatnika powstaje w momencie doręczenia decyzji. Pragnę nadmienić, iż podatek od nieruchomości jest płatny w […]

Czas trwania kontroli skarbowej w siedzibie mikroprzedsiębiorcy

Czas trwania kontroli skarbowej w siedzibie mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcę definiuje ilość zatrudnionych pracowników oraz roczny dochód netto. Podmiot, który zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników, a jego dochód roczny netto nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro nosi miano mikroprzedsiębiorcy. Posiadając wiedzę o tym kim w świetle prawa jest mikroprzedsiębiorca przejdźmy zatem do zagadnienia jak w tytule. Czas trwania kontroli podatkowej u mikroprzedsiębiorcy jest […]

Dwie decyzje ostateczne w obiegu prawnym w tej samej sprawie

Dwie decyzje ostateczne w obiegu prawnym w tej samej sprawie

W myśl art. 247 § 1 pkt 4 o.p. organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej w przypadku sprawy uprzednio rozstrzygniętej w drodze innej decyzji. Zgodnie z art. 248 § 1 o.p. postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej może być wszczęte na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wszczęcie postępowania z urzędu, drugi – poprzez żądanie strony. […]

Odwołanie do Urzędu Celnego przez pośrednika

Odwołanie do Urzędu Celnego przez pośrednika

Jeżeli strona jest reprezentowana przez pośrednika oraz pełnomocnictwo zostało złożone do akt sprawy to pominięcie pełnomocnictwa przez organ wydający decyzję jest rażącym naruszeniem prawa procesowego. Decyzje Urzędu Celnego powinny być wysłane na adres pełnomocnika. Od daty doręczenia pełnomocnikowi decyzji uzależniony jest termin złożenia odwołania. W przypadku odpowiedzi czas ten biegnie od dnia następnego tzn. na […]

Śmierć osoby będącej stroną postępowania podatkowego. Odpowiedzialność małżonka oraz dzieci.

Śmierć osoby będącej stroną postępowania podatkowego. Odpowiedzialność małżonka oraz dzieci.

Małżonek po śmierci męża bądź żony winien sporządzić oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w swoim imieniu oraz małoletnich dzieci. Niezłożenie takiego oświadczenia skutkuje przyjęciem takiego spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Małoletnie dzieci otrzymują spadek w przypadku bierności rodzica również z dobrodziejstwem inwentarza. W kwestii odpowiedzialności podatkowej spadkobierców odsyłam do art. 98 o.p. Chwilą otwarcia spadku […]

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

W tym przypadku istotne jest, aby przestudiować art. 70 § 1 o.p. Podstawowym przekazem jest to, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. Należy ten termin liczyć od końca roku kalendarzowego. Załóżmy, że termin upływa 31 marca 2016 roku, to okres należy liczyć do końca 2016 rok. Doradztwo podatkowe Wrocław ma w swym obszarze wiele różnorodnych […]